Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Limited Şirket Kuruluş

Limited Şirket Kuruluşlarının tescilinde ilgili kanun hükümlerine göre düzenlenmesi ve memurluğumuza ibrası zorunlu evraklar Şirket kuruluş tescil işlemleri Anasözleşmenin noter tasdikinden itibaren 15 gün içerisinde tescil edilmelidir.

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Demirci Ticaret sicili memurluğuna dilekçe 1 adet,
 2. Noter tasdikli ana sözleşmenin Ticaret Sicili personeli tarafından kontrol edilmesi 5 Adet,
 3. 2 adet şirket müdürünün şirket ünvanı adı altında imza beyanı
 4. Ortakların ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti 3 er adet (resimli, noter veya muhtardan alınmış ve asıl olacak), Yabancı ortak varsa 3 adet pasaport tercümesi,
 5. Şirket kuruş bildirim formu Yabancılarda 6 bildirim, yerli ortaklarda 4 bildirim gerekmektedir.
 6. TSN 29 maddesine istinaden düzenlenecek taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilileri tarafından imzalanacak,
 7. Şirket kuruluş aşamasında şirket sermayesinin 10.000 de 4 ünün rekabetin korunması için Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR 40 0001 2009 4520 0080 0000 11 nolu hesaba yattığını gösteren dekont (bir asıl, bir fotokopi ),
 8. Demirci Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
 9. Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi,
 10. Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet,
 11. Kayıt ve tescil işlemlerinde vekâleten imza atılmışsa vekâleten imza atan şahsın noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi (zorunlu durumlarda) 1 asıl , 1 fotokopi
 12. 1 adet ünvan bakma formu

Not :

 1. Ana Sözleşmede T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
 2. Ticaret Siciline kaydın yapıldıktan sonra ilgili vergi dairesinden vergi sicil numarası alınacaktır. Alınan vergi numarası bilahare ticaret sicil memurluğu na bildirilecektir.

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE İLGİLİ BELGELER EKLENMELİDİR.

 • Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline, gemi siciline, trafik siciline, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
 • Kurulacak şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama yazısının,
 • Aynı sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı,
 • Kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise temsilci atama kararı (noter onaylı), tüzel ortak için buna ilaveten anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimini ve görev dağılımını gösterir, limited şirket ise en son ortaklık ve yetki durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı,
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi,
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının onaylı bir örneği