Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

TİM in İnovasyon Programı Ocak ta Başlıyor

Tüm Haberler
 
TÜRKİYE  İHRACATÇILAR  MECLİSİ
 
67 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.
Bu kapsamda, hali hazırda devam eden ve 2017 yılı Kasım ayında bitmesi planlanan program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir.
Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir.
 
HEDEF 2023
 
İNOSUİT - İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI
Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması,
güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Programın Hedefleri
Program süresi olan 12 aylık süreçte, program kapsamında seçilecek İhracatçı Birlikleri Üyesi firmalarda;
1. İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
2. İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,
3. Ürünlerde, süreçlerde, organizayonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
4. İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
5. İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
6. İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,
7. İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.
Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar:
1. Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi
2. Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,
3. Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dış iletişim planının ve içeriğinin oluşturulması, bu planın uygulanması,
4. Şirketin inovasyon organizasyonunun belirlenmesi,
5. Şirketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarif edilmesi,
6. Şirketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi,
7. Şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi,
8. Tüm şirket çalışanlarının katkıda bulunacağı fikir ve öneri havuzunun oluşturulması,
9. Şirketin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçları baz alınarak, inovasyon proje portföyünün oluşturulması ve önceliklendirilmesi,
10. Önceliklendirilmiş inovasyon projeleri için takımların oluşturulması,
11. Inovasyon projelerinin yönetimi; problem tanımlama - araştırma - analiz - karar verme - test uygulama - nihai uygulama aşamalarının gerçekleştirilmesi,
12. Şirketin İK yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu,
13. Takdir ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması,
14. Şirket içi işbirliği ve bilgi paylaşımını besleyici uygulamaların geliştirilmesi, kurumsal hafıza yönetiminin sağlanması,
15. Şirketin dış paydaşlarıyla işbirliğine dayalı inovasyon süreçlerinin tariflenmesi, oluşturulması ve yönetimi,
16. Dış finansman kaynaklarından faydalanılmasının sağlanması,
17. Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması,
18. Inovasyon yönetim sürecinin adımları konusunda iç yetkinlik oluşturmaya yönelik, farklı konularda eğitimler verilmesi,
19. Kurumsal inovasyon sistemindeki gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi ve revizyonu.
Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmıştır?
Program kapsamında seçilecek olan faaliyetler 10 ana fazdan oluşmaktadır;
1. Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması,
2. Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,
3. Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması,
4. Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,
5. Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması,
6. Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması,
7. Faz: İhtiyaç - Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi,
8. Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,
9. Faz: Açık İnovasyon ve İşbirliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi,
10. Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.
Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 
 Programın Süresi
Program, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorlerin aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır).
 
Programın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
02 Ocak 2018 tarihinde faaliyete başlanacak programın bitiş tarihi 31 Aralık 2018 tarihidir. Ocak ayında başlayacak program dönemi için şirket başvuruları 31 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecektir. Ayrıca bu yıldan itibaren, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde alınmasına karar verilmiştir. Başvuru sahibi firmaların, başvurdukları döneme bağlı olarak Nisan, Temmuz, Ekim ya da Ocak aylarında programa başlamaları ve 12 ay süresince programı sürdürmeleri mümkün olacaktır.
Programın İşleyişi
TİM ve Sabancı Üniversitesi tarafından koordinasyonu sağlanacak program kapsamında, katılım gösterecek her bir şirket ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir akademisyen/yetkili kişi ya da özel sektörde çalışmakta olan ve bu alanda deneyim sahibi olan uzman, “mentor” olarak eşleştirilecektir. Söz konusu kişiler tarafından, 11 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentorluk desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.
Programda görev alacak mentorlerin seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon yönetimi konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesidir.
Program süresince mentor, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentorluk yapacaktır. Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın bir uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir.
3., 6., 9., ve 12. ay sonunda tüm mentorlerin ve firmaların katılacağı deneyim paylaşım toplantıları yapılacaktır.
Mentorlar ve firmalar aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM - InoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.
Programda Yer Alacak Üniversitelerin İdari Yükümlülükleri
• Üniversite bünyesinde, “inovasyon yönetimi” konusunda araştırma, eğitim ya da uygulama faaliyetleri gösteren, “üniversite-sanayi işbirlikleri” konusunda belli bir tecrübeye, yetkinliğe ve motivasyona sahip akademisyen/yetkili kişilerin belirlenmesi ve http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-universite-basvurusu.html linkinde yer alan üniversite başvuru formunu 31 Ekim 2017 tarihine kadar doldurulması,
 
• Üniversiteler tarafından TİM'e gönderilecek olan isimler arasından, TİM tarafından belirlenecek ve şirketlerle ilişkilendirilecek akademisyenlerin söz konusu programda 12 ay süresince görev almaları için ilgili görevlendirmelerin yapılması,
• Firmalar tarafından üniversitelere yapılacak olan aylık hizmet bedeli ödemeleri konusunda, üniversite tarafından bir temsilcinin belirlenmesi ve TİM ile koordinasyonun yürütülmesi.
Programda Mentorluk Desteği Sağlayacak Akademisyenlerin/Yetkili Kişilerin Y ükümlülükleri
• Belirtilmiş olan program çıktılarına erişilebilmesi amacıyla, her bir şirket için kurumsal inovasyon sistemlerinin ve yol haritalarının tasarlanması, söz konusu yol haritalarının uygulanmasının sağlanması ve belirtilen hedef çıktılara erişilmesinin sağlanması,
• Her bir şirket için, düzenli olarak her hafta 1 gün min. 4 saatlik sürenin, program kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla şirkette geçirilmesi,
• Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği formatta TİM yönetimine raporlamaları,
• 3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım
toplantılarına katılmaları,
Programa Katılım Gösteren Şirketlerin İdari Yükümlülükleri
• Mentorların önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan
inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesinin sağlanması,
• Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği formatta TİM yönetimine raporlamaları,
• 3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım
toplantılarına katılmaları,
• Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerinin karşılanması.
Programda Yer Alacak Şirketler Nasıl Belirlenecek?
Programda yer alacak ve desteklenecek olan şirketler, başvuru formunu eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak önceliklendirilecek ve belirlenecektir.

Programda Mentor Hizmet Bedeli Ödemesi Nasıl Yapılacaktır?
Her bir üniversite için 11 ay süresince, firma başına aylık mentorluk ücreti İstanbul'da bulunan üniversite akademisyen/yetkili kişilere vergiler hariç aylık 4.000 TL, İstanbul dışında bulunan üniversite akademisyen/yetkili kişilere vergiler hariç ayda 3.000 TL olarak belirlenmiş olup, bu ücret üniversitelerimize firmalarımız tarafından üniversite-sanayi işbirliği projeleri kapsamında ödenecektir.
Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri
Program finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam % 25 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın % 75 katkısı ile gerçekleşecektir. Söz konusu finansman modeline göre; programa katılım gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;
• Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 4.000 TL ödeme yapması,
• Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 3.000 TL ödeme yapması,
• Toplamda %25 oranında ki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi,
gerekmektedir.
İnoSuit Programı'na başvururan KOSGEB üyesi firmalarımız, KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında ki "Danışmanlık Desteği"nden yararlanma olanakları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi
Programda Yer Almak İsteyen Üniversiteler ve Akademisyenler/Yetkili Kişiler Başvurularını Nasıl İletebilirler?
Programda yer almak isteyen akademisyenlerin/yetkili kişilerin başvurularını, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörlüklerine yapmaları gerekmektedir. Üniversitelerin başvuruları ise, http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html linkindeki üniversite başvuru
formunun 31 Ekim 2017 tarihine kadar doldurulması ile yapılacaktır.
Programda Yer Almak İsteyen Şirketler Başvurularını Nasıl İletebilirler?
Programda yer almak isteyen şirketler başvurularını http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html linkteki firma başvuru formunu 31 Ekim 2017 tarihine kadar doldurmaları yeterli olacaktır.
Programın İzleme ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılacaktır?
Programın ilerleyişi her ay sonunda mentor akademisyenler/yetkili kişiler tarafından TİM yönetimine İnoSuit portalı üzerinden yazılı olarak raporlamalar halinde ve belirlenen formata göre sunulacak, kendilerine teslim ettikleri raporlamalar üzerinden geri dönüşler ve öneriler verilecektir. Benzer şekilde, her bir şirketteki inovasyon sürecinin yönetilmesinden sorumlu yöneticilerin de, aylık değerlendirme formlarını doldurarak TİM ile paylaşmaları, bu şekilde programın ilerleyişi hakkındaki görüşlerini, gözlemlerini ve önerilerini iletmeleri amaçlanmaktadır.
Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir programda yer alan tüm akademisyenlerin/yetkili kişilerin bir araya gelerek deneyim paylaştıkları, benzer ancak ayrı bir etkinlikte de tüm inovasyon yöneticilerinin deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenecektir. Programın 6. Ayında en iyi örneklerin ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla tüm ekipler bir araya gelecek, 11. Ayda final raporlamaların tamamlanması istenecek, 12. Ay itibarıyla da başarı hikayelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir.
 
Bilgi almak ve her türlü sorularınız için  inosuit@tim.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz. Başvuru linkleri
için  http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html
 
 Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. B Blok Kat:9 Yenibosna- İSTANBUL HEDEF 2023
* T: (+90 212) 454 04 90 / (+90 212) 454 04 91 F: (+90 212) 454 04 13 / (+90 212) 454 04 83  Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat - Çankaya -ANKARA tim@tim.org.tr  T: (+90 312) 472 05 60 F: (+90 312) 472 05 85 Twitter: @turkihracat www.tim.org.tr 
Ayrıntılı bilgi için: Işıl KOCABEY - Uzman 
 

Haber Resimleri