Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

A.Ş. Nevi Değişikliği

Anonim Şirket nevi değişikliğinde memurluğumuza tevdi edilmesi gereken evraklar:

 • Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,
 • Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
 • (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.),
 • 3 adet Şirket kuruluş bildirim formu,
 • Oda kayıt beyannamesi,
 • Taahhütname,
 • 4 adet Noter onaylı ana sözleşme (nevi değişikliğine göre),
 • 2 adet Nevi değiştiren şirketin noter onaylı nevi değişikliği kararı,
 • 2 adet Nevi değiştiren öz varlık tespiti ile ilgili bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
 • 2 adet Bilirkişi raporu,
 • 2 adet Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannameleri,
 • 2 adet Yeni giren ortağın nufus cüzdan sureti ve ikametgah sureti.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.