Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN YARARLARI

Tüm Haberler

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN YARARLARI
- OSB’ler bir çeşit yerel yönetimdir. Kısmen Bakanlık denetiminde yöneticiler OSB içindeki sanayiciler tarafından seçilir. Bu nedenle yönetim şeffaftır. Denetlenebilir ve değiştirilebilir niteliktedir. 
- OSB’ler kendi imar planlarını OSB kanunu ve uygulama yönetmeliği gereğince kendileri yapar. Plan notlarıyla bölgenin sektörel dağılımlarını kontrol ederek altyapı ihtiyaçlarının belli bir plan dâhilinde yapılmasını ve böylece maliyetlerin rekabet ortamı içerisinde oluşmasına katkı sağlar. 
- OSB imar planları çevre yerel yönetimlerle uyumlu hale getirilerek sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlar, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önler. 
- OSB’ler içindeki yapı inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. Yapı ruhsat harçları OSB yönetimlerinin kararıyla en alt düzeyde tutulur. 
- OSB’ler ihtiyaçları olan elektik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğundadır. Bu yetkisi nedeniyle toplu alım yaparak rekabet ortamından olumlu yönde yararlanır. 
- OSB’ler arsa tahsis ve satışı yapabildiği için elde ettikleri gelirler, OSB’nin altyapı ve sosyal tesislerin ihalesi için hazırlanan dosyaların satış bedelleri, bölge içinde kurulacak işletmelerin proje tasdik ve vize bedelleri, su, elektrik, doğalgaz, sosyal tesis, arıtma vb işletme gelirleri, kira ve hizmet gelirleri vb gibi elde ettikleri gelirlerle bölgenin yeni altyapı ihtiyaçlarını karşılama imkânına sahiptir. Böylece işletme gelirleriyle bölgenin rekabet edecek koşulların yaratılmasına katkı verirler. 
- OSB sınırları içerisindeki özel mülkiyete konu olmamış kısımlar ile imar hudutları içindeki yol ve rekreasyon alanları OSB’nin tasarrufu içinde olduğundan bölgenin yönetimi amaca uygun gerçekleştirilir. 
- OSB’nin her türlü hesap ve işlemleri OSB yönetimince yıllık olarak her yılın Ocak ayında ve gerekli görülen her zamanda yeminli mali müşavire inceletilir, düzenlenen denetim raporu OSB yönetimi ve Bakanlığa eş zamanlı olarak verildiğinden şeffaflık sağlanır. 
- OSB’ler kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşmasını sağlamak üzere OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) aracılığıyla çalışmalar yapar. 
- OSB içerisindeki imar parsellerinin tevhit ve ifrazı OSB yönetimlerinin kararıyla gerçekleştirilir. 
- Gerek OSB Uygulama Yönetmeliğinde gerekse OSB’nin hazırladığı plan notlarında OSB’lerde kurulamayacak tesisler ve tesislerde aranacak nitelikler düzenlenerek OSB’lerin sektörel bütünlüğü, altyapı tesislerini kurma, kullanma ve işletme organizasyonuyla rekabet ortamına uyum sağlanır. 
- Çevre yönetim sistemiyle atık su yönetimi, atık su altyapı tesisleri yönetimi OSB’ler tarafından kontrol ve denetim altına alınarak çevre sorunlarının önlenmesi sağlanır. 
- OSB sınırları içerisindeki tesislerin kiralama şartları OSB Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiş olduğundan OSB’lerde sektörel bütünlük rekabet koşullarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Haber Resimleri