Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURUSU 20 EKİM'DE SON

Tüm Haberler

 

İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye'de de imalat sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında imalat sanayi sektörü temel itici güç olmuştur. İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için gereklidir.

 

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ'lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ'lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;

 • Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ'lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi geliştirilecek,
 • Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak,
 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak,
 • İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak,
 • Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri sağlanacak,
 • KOBİ'lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacaktır.

 

11 Eylül - 20 Ekim 2017

Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59'da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Hedef Sektör

NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler

 

Ölçek

KOBİ ölçeğindeki işletmeler

 

Diğer başvuru koşulları

 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
 • İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.
 • Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

 

Proje bütçesi özel

sınırı

• Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.

 

500.000.000 TL

 • KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Uygun Proje İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda Konuları    bulunabilecektir:

 1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

• İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat - lojistik - tesis yönetimi - kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

 1. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

• Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.

Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ'lerinde kapasite geliştirilmesi" proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

 1. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

• Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması desteklenecektir.

Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ'lerinde katma değerin arttırılması" proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

 1. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

• Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 1. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

• Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik - ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli" olan işletmeler seçebilecektir.

 1. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

• Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli" olan işletmeler seçebilecektir.

 1. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

• İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 1. Konu: Yeşil üretime geçiş

 

• İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

Proje Süresi           Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Üst              Geri ödemesiz

300.000 TL

Limiti                       Geri ödemeli

700.000 TL

Toplam

1.000.000 TL

Erken ödeme

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proie gider tutarının %30'una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

Desteklenecek Desteklenecek Proje Gider Grupları

Proje Giderleri ve Özel Şartları

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler

Geri Ödemeli Desteğe İlişkin

Üst Limitler

A) Personel Giderleri

 • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.
 • Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.
 • Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:
 • Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL
 • Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL
 • Lisans mezunlarına 2.000 TL
 • Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL,
 • Doktora mezunlarına 3.500 TL

100.000 TL'ye

kadar

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil)

• Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

150.000 TL'ye kadar

600.000 TL'ye kadar

C) Yazılım Giderleri

 • Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

50.000 TL'ye kadar

Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL'ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

 • Eğitim giderleri                                  • Tanıtım giderleri
 • Danışmanlık giderleri                         • Seyahat (yurt dışı ulaşım ve
 • Proje hazırlama danışmanlığı konaklama)

gideri                                                       • Fuar giderleri

 • Belgelendirme giderleri                    • Test ve analiz giderleri

100.000 TL'ye

kadar

X

 • Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.
 • Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
 • Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL'dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5'den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.
 • Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.
 • Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
 • Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek Oranı         % 60 (tüm bölgelerde)

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.